CWIE

(Cooperative and Work Integrated Education)

Faculty of Science, Chiang Mai University

ศูนย์สหกิจศึกษาและฝึกงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

About Me
สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษารวมกับการให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาซึ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์การทํางานจริงเป็นหลักทําให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทํางานสามารถมองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตและทําให้นักศึกษามีคุณภาพและคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน.

ในปัจจุบันรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
1.การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL): หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยการเชื่อมโยงการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการในสภาพจริง.
2. หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education:CWIE): หมายถึง หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการทางานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตำแหน่งงานในอนาคต เป็นหนึ่งในกลไกการจัดการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Work-based Learning) ในทุกรูปแบบ.

ศึกษาเพิ่มเติม
การฝึกงาน

การฝึกงานเป็นกระบวนการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่การประกอบวิชาชีพช่วยให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดทักษะและความสามารถในการทำงานที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในสถานประกอบการและการประกอบการอาชีพอิสระ นอกจากนั้นยังสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและให้นักศึกษาทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป.

ข้อแตกต่างระหว่างสหกิจศึกษาและฝึกงาน
ข้อแตกต่าง สหกิจศึกษา ฝึกงาน
ระยะเวลา อย่างน้อย 16 สัปดาห์ ประมาณ 8 สัปดาห์
หน่วยกิตที่ได้รับ 3 หรือ 6 หน่วยกิต 1 หน่วยกิต
ช่วงเวลา ระหว่างภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ภาคฤดูร้อน
การนิเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง ไม่บังคับ
ผลงาน โครงงานระยะยาวที่ออกแบบร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและหลักสูตร โครงงานระยะสั้น
การดูแล พี่เลี้ยง อาจจะไม่มีพี่เลี้ยง